Always look forward to anecdotes on these two!

Deepika Gupta